Gładźarnica - Slěpjańska burska drasta: III. Husoke swědźenje a šedny dźeń

Na zakładźe hobšyrneje zběrki fotow, južont ćedležacych zapiskow a swójich rešeršow ćigótujo Elvira Hantšo rowno 3. dźěl rěda knigłow ho Slěpjańskej burskej drasće. Swědźeńske, rejowańske, dźěćece drasty kaž tež drasty šednego dnja wórduje ćedstajone z šymi facetami tak, kaž to znajomy wót prjenjogo a drugego dźěla. Šelake warianty drastow pokazaje se zasej z wjele bildkami.


Knigły změje te wótrězki:

  • swaŕba
  • gelnje
  • šedny dźeń
  • reje
  • dźěći

Kuždy kapitel jo, kaž tež 2. dźěl rěda, rozdźělony do nejwažnjejšych casow, ho kóterychž se burska drasta změniła (až do 1918, wót 1918 do 1935, wót 1935).

Ho knigłach zgónićo šo wót historiskego huwića swědźeńskich drastow a drasty šednogo dnja, ale n.ć. tež wót togo, kak su swaŕby aby gelnje se ćirychtowali a ćewjedli a kak su ludźe je fajrowali. W nich budźo tež pójedane wót tych nałogow, wašnjow a ćiwěrow w Slěpjańskej wósadźe, což su zwězane z husokimi swědźenjami. Jeden kapitel wěnujo se dźěćecej drasće, a njesmějo tež falować němsko-slěpjański słownick z wažnymi słowami teje tematiki.

Wjeselić móžoćo se tež zasej na detailěrowane pokazki drastowych dźělow a na hobšyrne hopisowanje gładźenja a hoblekanja šelakich drastowych wariantow. Šycko budźo zasej z fotami dokumentěrowane a rozkładźone. 

planowane hudaće: 2022

 


Projektzeitraum

2020 - 2022


Mitwirkende

Recherchen, Erarbeitung der Texte und Auswahl der Fotos:Elvira Hantscho
Einleitung und Recherchen zur Geschichte:Hartmut Hantscho
Lektorat Deutsch / Schleifer Sorbisch:Juliana Kaulfürst
Umschlagbild:Jörg Tausch
Fotografie Trachtenteile, Ankleiden:Gerald Schön
Gestaltung und Satz:Gerald Schön, Markowski Medienagentur
Druck und Bindung:Druckerei Schiemenz GmbH, Cottbus
SB slěpjańšćina – Schleifer Sorbisch DEDeutsch – němski