Wažna jo nam dokumentacija a zdźěłanje huwićowych a kulturnych stawiznow Slěpjańskeje wósady w słowje a hobrazu.
Korta „Górna Łužyca“ wót J. L. Blancka jo se hozjawiła w knigłach "Lausitzische Merckwürdigkeiten" z lěta 1714, kótruž jo napisał Samuel Grosser hako hopisowanje Łužycy.

1. adwentnu njedźelu 2020 jo wórdowała ćed starej šuli w Mułkocach wótkryta skulptura "Mułkowańske dźěćetko" wót drjewowego huměłca Thomas Schwarz.

Cerwjona berwa w Slěpjańskej drasće jo berwa dźěćetstwa a młodźiny a symbolizěrujo wjesele, njehobćěžnosć a bjezstarosć. Dlatogo su byli dźěći zdrasćone skóro ćecej do radostnych cerjonych berwow.

Folklorna skupina hustupujo ćecej w Slěpjańskej burskej drasće. Žeńske hoblekuje se ku kuždemu swědźenjoju a w kuždym casu lěta prawu a wósebnu wariantu drasty. Tak jo towaristwu móžno, pokazać wjeliku bogatosć Slěpjańskeje drasty. Ćedewšym šelakorosć namšojskich drastow njejo ludźom dźeńsa wěcej wědobna.

Towaristwo stara se tež za dokumentaciju twórjecego huměłstwa Slěpjańskeje wósady wót zachodnosći do dźeńsajskego casa. Jeden z nejwažnjejšych huměłcow za našu hokolinu jo był Drježdźański mólaŕ William Krause (1875 - 1925).

aktualne

terminy

SB slěpjańšćina – Schleifer Sorbisch DEDeutsch – němski